1 Indledning

1.1 – Disse forretningsbetingelser gælder for alle varer tjenester, sessioner og ydelser (i det følgende
”produkter”, som Sweet Emotions (i det følgende ”Mannah for Sjælen”/”jeg”/”mig”/”min”)
leverer til Køber (i det følgende ”Kunde”/”du”/”dig”/”din”), medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.2 – Når du benytter Mannah for Sjælens produkter, er din anvendelse omfattet af mine til enhver tid
gældende forretningsbetingelser.

2 Kontaktinformationer

2.1 – Sweet Emotions, c/o Mannah for Sjælen, Miliegræsset 55, 5220 Odense SØ, e-mail:
[email protected], tlf.nr.: (+45) 50553446.

3 Priser

3.1 – Priser på mine produkter fremgår af Mannah for Sjælens hjemmeside mannahforsjælen.dk.

3.2 – Alle priser er angivet eksklusive og inklusive moms.

3.3 – Alle priser er angivet inklusive alle gebyr og omkostninger.

4 Levering og betaling

4.1 – Alle indgåede aftaler leveres normalt tidligst efter 14 arbejdsdage. Du er selv ansvarlig for at
møde.

4.2 – Betaling sker netto kontant ved aftaleindgåelse.

5 Købsprocessen – Via telefonopkald eller SMS

5.1 – Købsaftaler indgås på dansk.

6 Annullering eller ændring af aftale

6.1. – Ønsker du at ændre eller annullere en aftale, herunder bl.a. ændre kontaktoplysninger skal dette
straks meddeles på tlf.nr.: (+45) 50553446 eller send en mail til [email protected],
gerne med din aftalebekræftelse vedhæftet.

6.2 – Normalt ekspederes din ordre inden for 1-2 arbejdsdage. Derfor kan jeg ikke garantere, at jeg kan
nå at annullere eller ændre din aftale. Du kan så eventuelt have mulighed for at benytte din
fortrydelsesret, se punkt 7 nedenfor.

7 Vejledning om fortrydelsesret

7.1 Fortrydelsesretten

7. 2 – Du har ret til at fortryde din aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

7. 3 – Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

7. 4 – For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Mannah for Sjælen din beslutning om at
fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. Beskeden kan sendes til Mannah for Sjælen på
mail: [email protected] eller brev til: Sweet Emotions, c/o Mannah for Sjælen, Miliegræsset 55, 5220 Odense SØ. Du kan benytte teksten i standardfortrydelsesformularen
nedenfor, men det er ikke obligatorisk.

7. 5 – Standardfortrydelsesformular

7. 6 – Til Sweet Emotions, c/o Mannah for Sjælen, Miliegræsset 55, 5220 Odense SØ,
[email protected]
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i
forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende
tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles
på papir)
– Dato
(*) Det ikke relevante udstreges

7. 7 – Følger af fortrydelse

7. 8 – Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig,
uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har
modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan
tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion,
medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Handelsbetingelser

7. 9 – Hvis du ønsker, at jeg påbegynder levering af tjenesteydelser, herunder bl.a. forberedelse til
ydelsen, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du ved fortrydelse betale et beløb, som står i
forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om
din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

8 Betingelser for anvendelse af Mannah for Sjælens produkter

8.1 – Under ydelsen anvender Mannah for Sjælen arbejdsredskaber, som Kunde kan få fremvist og
eventuelt få kopi af/affotografere. Kunden må optage sin session med egen mobiltelefon. Denne optagelse
må kun anvendes til eget brug. Optagelsen må derfor ikke uploades til socialemedier o.l. Det er ikke tilladt at videofilme under sessionen.

8. 2 – Informationer og data, der udgør hele eller dele heraf, må ikke anvendes i eller til virksomhed,
der konkurrerer med Mannah for Sjælens til enhver tid værende forretningsområder.

8. 3 – Hele eller dele heraf må ikke uden skriftlig aftale med Mannah for Sjælen videregives eller på
anden måde gøres tilgængeligt for tredjemand. Har Kunde videregivet eller på anden måde gjort
det tilgængeligt for tredjemand, skal Kunde sikre sig, og er ansvarlig for, at tredjemands omgang
med det førnævnte ikke stiller Mannah for Sjælen ringere, end hvis det var Kundes egen omgang
med førnævnte.

8. 4 – Mannah for Sjælen, eller tredjemand fra hvem Mannah for Sjælen afleder sine rettigheder,
beholder enhver anden rettighed til hele og dele heraf.

8.5 – Kunde skal respektere Mannah for Sjælens rettigheder.

8.6 – Kunde må ikke selv og må ikke tillade nogen tredjepart på nogen måde at ændre, bryde eller
ændre eventuelle sikkerhedsmekanismer, herunder bl.a. sikkerhedskoder, eller ændre eller
fjerne angivelser vedrørende rettighedsforhold, varemærker, produktinformation eller lignende
(foranstående er ikke udtømmende).

8.7 – Bod

8.9 – For hver overtrædelse af vilkårene under aftalen 8 er Kunde forpligtet til at betale en bod på
100.000 kr. pr. overtrædelse til Mannah for Sjælen. Er der tale om en fortsættende overtrædelse
beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

8.1.0 – Boden forfalder til betaling ved Mannah for Sjælen påkrav og begrænser ikke Mannah for Sjælen
ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler. Boden betales således i tillæg til en eventuel
erstatning, som Mannah for Sjælen måtte kunne afkræve Licenstager.
Handelsbetingelser

8.1.1 – Betaling af bod giver ikke Kunde ret til at fortsætte en overtrædelse.

8.1.2 – Kunde erklærer ved sin underskrift på denne aftale, at Mannah for Sjælen har ret til at nedlægge
fogedforbud uden sikkerhedsstillelse overfor Kunde vedrørende handlinger eller undladelser,
som af Mannah for Sjælen vurderes at overtræde vilkårene under dette punkt.

9 Mannah for Sjælens ansvars- og erstatningsbegrænsning mv.

9.1 – Mannah for Sjælen tager forbehold for eventuelle fejl og mangler på hjemmesiden
mannahforsjaelen.dk

9.2 – I tilfælde af mangler, fejl eller forsinkelse ved nogen af Mannah for Sjælens produkter kan
Mannah for Sjælen efter eget valg vælge enten at foretage finde en ny tid, som passer Køber og
Mannah for Sjælen eller kreditere Køber for den mangelfulde eller forsinkede levering, alt til fuld
og endelig afgørelse.

9.3 – Der vil være diverse læske og forfriskninger til aftagning uden beregning i forbindelse med
ydelsen. Indtagelse af dette er ikke påkrævet og er på eget ansvar. Ligeledes vil der være
magasiner/blade og krystaller/sten, som Kunde frit kan vælge at tage med hjem.

9.4 – En af Mannah for Sjælens ydelser er en telefontid, hvor Kunde frit og uden beregning, kan booke
Mannah for Sjælen til en uforpligtende telefonsamtale.

9.5 – Mannah for Sjælen kan ikke blive erstatningsansvarlig eller på anden måde ansvarlig for at skulle
godtgøre Kunde for tab o.lign., der skyldes anvendelse eller manglende anvendelse af Mannah
for Sjælens produkter o.lign., der er frie eller uden beregning.

9.6 – Mannah for Sjælen er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser i
produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar på
ethvert andet grundlag.

9.7 – Mannah for Sjælen fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til Kunde
og/eller den fysiske persons egen download af Mannah for Sjælens produkter, herunder
manglende opkobling, systemnedbrud m.v. Tilsvarende gælder i forhold til Kunde og/eller den
fysiske persons øvrige IT-udstyr, browser, programmel m.v.

9.8 – Mannah for Sjælen er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Kunde og/eller den fysiske
person for indirekte tab eller følgeskader opstået i forbindelse med anvendelsen af det Kunde
og/eller den fysiske person, herunder driftstab, tab af forventet profit, tab og/eller retablering af
data, tab af goodwill samt andre former for følgeskade. Herunder er Mannah for Sjælen ikke
ansvarlig over for Kunde og/eller den fysiske person for fejl ved Kundes rådgivning, der skyldes
fejl eller mangler.

9.9  -Mannah for Sjælen er heller ikke ansvarlig for tab opstået som følge af, at Kunde og/eller den
fysiske person ikke har haft mulighed for at anvende det produktet, uanset årsagen hertil og
uanset om Mannah for Sjælen forud har været adviseret om muligheden for, at et sådant tab
kunne indtræde.

10 Force majeure

10.1 – Ingen af parterne skal i henhold til licensaftalen anses for ansvarlig overfor den anden part for så
vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse
burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men
ikke begrænset til krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout,
svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse
af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning samt import- og/eller eksportforbud.
Forhold hos en parts leverandør anses som force majeure for denne part under licensaftalen,
såfremt der for leverandøren foreligger en tilsvarende hindring, og leverandøren ikke burde have
undgået eller overvundet denne eventuelt ved brug af en alternativ leverandør.

11 Klagebehandling

11.1 – Skulle du mod forventning ikke være tilfreds med mine produkter, eller har du i øvrigt
bemærkninger, hører jeg gerne fra dig.

11.2 – I øvrigt kan købelovens mangelsregler finde anvendelse.

12 Aftalegrundlag

12.1 – Det samlede aftalegrundlag udgøres af aftalebekræftelsen, disse forretningsbetingelser, og
Mannah for Sjælens til enhver tid gældende persondatapolitik, der kan hentes på hjemmesiden
mannahforsjaelen.dk.

13 Øvrige oplysninger

13.1 – Mannah for Sjælen gemmer aftalegrundlaget elektronisk i 10 år.
13.2 – Alle aftaler og anden korrespondance mellem Køber og Mannah for Sjælen foregår på dansk. Det
er Købers eget ansvar at få oversat indholdet heraf til et sprog, som Køber kan forstå. Mannah for
Sjælen er uden ansvar for, om Køber forstår indholdet heraf.
13.3 – Korrespondance med Køber og Mannah for Sjælen vil i videst muligt omfang vil ske pr. e-mail